Dobrá rada

Dovoz auta z krajiny EÚ – oplatí sa to?

12563
0
Zdieľaj

Auto je dôležitou súčasťou nášho života. Dopraví nás z bodu A do bodu B a ako bonus nám poskytuje zážitok z jazdy. Jazdíme veľmi radi, čo dokazuje viac ako 2,8 milióna evidovaných vozidiel na Slovensku.

Po vstupe do Európskej únie sa nám naskytli nové možnosti kúpy, ktoré niektorí Slováci využívajú. Čo všetko sa však týka legislatívneho procesu dovozu auta z krajiny EÚ a oplatí sa finančne? To si rozoberieme v nasledovnom článku.

Legislatívny proces dovozu auta z krajiny EÚ

Úkon č.1: získanie potrebných dokladov po kúpe auta – cena 120 – 150 eur

Ešte pred odchodom domov ste povinný odhlásiť vozidlo na príslušnom dopravnom inšpektoráte – ide o zrušenie trvalého prihlásenia pre vývoz z cudziny. Po kúpe svojho nového auta v zahraničí ste následne pri odchode povinný mať pri sebe nasledujúce doklady:

 1. kúpno-predajnú zmluvu, faktúru, poprípade darovaciu zmluvu k vozidlu,
 2. doklad o odhlásení vozidla,
 3. technický preukaz,
 4. protokoly o platnej technickej a emisnej kontrole,
 5. prevozné značky a dočasné PZP poistenie – 120 – 150 eur.

Platnosť prevozných značiek a dočasného PZP poistenia sa odporúča aspoň na 15 dní. Prihlásenie do evidencie vozidiel na Slovensku totiž trvá dlhšie a hrozí vám vypršanie platnosti prevozných značiek.

Úkon č.2: preloženie dokladov – cena 60 eur

Na Slovensku ste povinných nechať si úradne preložiť do slovenčiny nasledujúce doklady:

 1. kúpno-predajnú zmluvu, faktúru, poprípade darovaciu zmluvu k vozidlu,
 2. technický preukaz,
 3. dokumenty o technickej a emisnej kontrole,
 4. potvrdenie o odhlásení vozidla z premávky.

Úkon č.3: Kontrola originality a absolvovanie STK – cena 120 eur  

Po preložení dokladov absolvujete odborný posudok o kontrole originality vozidla na príslušnom pracovisku STK. Vaše auto musí dosiahnuť výsledok hodnotenia „spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách“.

Úkon č.4: Predloženie žiadosti o schválenie dovezeného vozidla – cena 100 eur

Žiadosť sa prekladá na príslušnom obvodnom úrade, odbore dopravy podľa miesta bydliska. Predkladáte nasledujúce doklady:

 1. žiadosť o schválenie jednotlivo dovezeného vozidla, ktorá obsahuje vaše identifikačné údaje,
 2. žiadosť o uznanie typového schválenia ES, alebo žiadosť o uznanie typového schválenia jednotlivo dovezeného vozidla
 3. doklad o nadobudnutí vozidla – kúpno-predajná zmluva, faktúra, alebo darovacia zmluva.
 4. odborný posudok o kontrole originality vozidla
 5. protokol o technickej kontrole vozidla, najviac starý jeden mesiac odo dňa jeho vydania,
 6. platný protokol o emisnej kontrole motorového vozidla,
 7. osvedčenie o evidencii alebo iný doklad o vyradení vozidla z evidencie vozidiel v štáte, v ktorom bolo evidované,
 8. protokol o skúškach vozidla vydaný poverenou technickou službou overovania vozidiel, ak žiadateľovi bola táto povinnosť uložená, z ktorého vyplýva, že vozidlo spĺňa podmienky ustanovené týmto zákonom a technické požiadavky ustanovené nariadením vlády.

Po schválení žiadosti získate rozhodnutie o schválení a následne získate jedno z osvedčení:

 1. osvedčenie o evidencii časť II – pokiaľ podlieha prihláseniu do evidencie vozidiel
 2. technické osvedčenie vozidla – pokiaľ nepodlieha prihláseniu do evidencie vozidiel

Úkon č.5: Uzatvoriť povinné zmluvné poistenie

Po získaní osvedčenia ste následne povinný uzatvoriť PZP s jednou z poisťovní. Cena sa presne určiť nedá, na koľko to záleží od daného vozidla a vami ako šoféra.

Úkon č.6: Prihlásiť vozidlo do evidencie vozidiel na dopravnom inšpektoráte – cena 33 – 2997 eur

Pre prihlásenie predkladáte na dopravnom inšpektoráte nasledovné doklady:

 1. platný doklad totožnosti,
 2. žiadosť o zapísanie vozidla do evidencie,
 3. osvedčenie o evidencii časť II vydané príslušným obvodným úradom dopravy,
 4. rozhodnutie obvodného úradu dopravy o schválení technickej spôsobilosti vozidla alebo uznaní jeho typového schválenia, toto rozhodnutie sa na účely prihlásenia vozidla považuje za doklad o nadobudnutí vozidla,
 5. potvrdenie o zaplatení PZP,
 6. pokiaľ je držiteľ vozidla podnikateľ, predkladá originál výpisu z obchodného registra alebo živnostenský list a nutná je taktiež prítomnosť osoby oprávnenej zastupovať organizáciu (živnostník, konateľ spoločnosti, osoba úradne splnomocnená),
 7. potvrdenie o zaplatení správneho poplatku

Čo sa týka sumy za správny poplatok, vyberá sa podľa toho, do ktorej z nasledujúcich kategórii vozidlo patrí:

a) Prvý zápis držiteľa motorového vozidla kategórie L, M1 a N1 do evidencie vozidiel v SR, ak je výkon motora do 80 kW vrátane a prvý zápis držiteľa motorového vozidla kategórie N1 s najviac 3 miestami na sedenie aj s vykonaním úprav v dokladoch vrátane vydania týchto dokladov 33 eur
b) Prvý zápis držiteľa motorového vozidla kategórie L, M1 a N1, okrem kategórie N1 s najviac 3 miestami na sedenie, do evidencie vozidiel aj s vykonaním úprav v dokladoch vrátane vydania týchto dokladov, ak je výkon motora nad 80 kW do 86 kW 167 eur
 87 – 92 kW 217 eur
93 – 98 kW 267 eur
99  – 104 kW 327 eur
 105  – 110 kW 397 eur
111  – 121 kW 477 eur
122  – 132 kW 657 eur
133  – 143 kW 787 eur
144 –  154 kW 957 eur
155 – 165 kW 1 157 eur
166 – 176 kW 1 397 eur
177 – 202 kW 1 697 eur
203 – 228 kW 2 047 eur
229 – 254 kW 2 467 eur
> 254 kW 2 997 eur
c) Prvý zápis držiteľa motorového vozidla okrem kategórie vozidiel podľa písmen a) a b) alebo prípojného vozidla do evidencie vozidiel aj s vykonaním úprav v dokladoch vrátane vydania týchto dokladov 33 eur
d) Prvý zápis držiteľa motorového vozidla, ktorého jediným zdrojom energie je elektrina (elektromobil), do evidencie vozidiel aj s vykonaním úprav v dokladoch vrátane vydania týchto dokladov 33 eur
e) Ďalší zápis držiteľa motorového vozidla okrem prvého zápisu držiteľa motorového vozidla podľa písmen a) až d) alebo prípojného vozidla do evidencie aj s vykonaním úprav v dokladoch vrátane vydania týchto dokladov 33 eur


Úkon č.7: Absolvovanie administratívnej technickej a emisnej kontroly – cena 20 eur

Táto kontrola je pre vás povinná pokiaľ ste kúpili auto staršie ako 4 roky.

Zhrnutie

Pokiaľ kupujete auto zo zahraničia, musíte vždy rátať s nasledujúcimi poplatkami:

Prevozné značky + dočasné PZP 120 – 150 eur
Úradné preloženie dokladov 60 eur
Kontrola originality 80 eur
Technická a emisná kontrola 40 eur
Žiadosť o schválenie dovezeného vozidla 100 eur
Správny poplatok na dopravnom inšpektoráte 33 – 2997 eur
Administratívna technická a emisná kontrola (pre autá staršie ako 4 roky) 20 eur
Celková suma 433 – 3427 eur

Ako je vidieť z tabuľky, najviac hlavne zaváži suma za správny poplatok. Oplatí sa teda kúpa auta zo zahraničia? Je to individuálne a záleží hlavne od ceny za auto, ktoré si kupujete.