Dobrá rada

Výluky z PZP – toto vám poisťovňa nepreplatí

4785
0
Zdieľaj

Povinné zmluvné poistenie sa na Slovensku uplatňuje pomerne často. Každý rok dôjde u nás k viac ako 10 000 dopravným nehodám. Nie pri každej však dôjde k uplatneniu PZP. Poisťovne si totiž takmer vždy uplatnia výluky, kvôli ktorým im nevznikne povinnosť uhradiť škodu majiteľovi auta.

Výluky sú situácie a okolnosti pri dopravných nehodách a škodových udalostiach, kedy vodič stratí nárok na poistné plnenie. Poisťovni tým pádom odpadne záväzok nahradiť spôsobenú škodu. Tieto výluky sú presne definované vo všeobecných alebo osobitných poistných podmienkach poistnej zmluvy, ktorú s poisťovňou podpisujete.

Výsledok výluky sa líši od danej situácie – poisťovňa vám môže znížiť poistné, alebo ho skrátiť a v najhorších prípadoch nedostanete od svojej poisťovne ani jeden cent. Účelom výluk je chrániť poisťovňu proti neštandardným situáciám a okolnostiam, pri ktorých by mohol poistenec schválne využiť v svoj prospech PZP. Taktiež je to poistka proti rizikovým udalostiam, ako je nedbanlivosť šoféra alebo alkohol za volantom.

 

Typy výluk

Každá dopravná nehoda alebo škodová udalosť, pri ktorej máte nárok na poistné plnenie od poisťovne musí splniť podmienku náhodnej udalosti, kedy účastníci predpokladajú, že môže k nehode dôjsť, ale nevedia kedy, kde a či k nej vôbec príde.

Prirodzene, výluka sa uplatní v tom prípade, ak ste dopravnú nehodu spôsobili vy sami. Pokrytie v tomto prípade totiž spadá pod havarijné poistenie. Čo však v situácii, kedy dopravnú nehodu spôsobilo viacero vodičov? Jednotlivým spoluvinníkom sa primerane zníži plnenie podľa miery zavinenia.

Výluky sa najčastejšie rozdeľujú do týchto skupín.

 

Vlastné škody

Ak ako poistenec spôsobíte škodu sám sebe, svojej rodine, ďalším spriazneným osobám alebo firmám, ktoré vlastníte, poisťovňa si proti vám uplatní výluku. To isté platí aj v situáciách, aj keď sa fyzicky nenachádzate vo vlastnom aute, ktoré môže spôsobiť škodovú udalosť – vtedy, ak auto nezabezpečíte proti pohybu ručnou brzdou alebo rýchlostným stupňom.

 

Porušenie povinností vodiča 

Toto má každá poisťovňa osobitne, zvyčajne však ide o tieto prípady:

 1. vodič je pod vplyvom alkoholu, návykových, omamných alebo psychotropných látok,
 2. vodič sa odmietol podrobiť dychovej skúške alebo vyšetreniu na zistenie, či bol v čase jazdy pod vplyvom alkoholu, návykových, omamných alebo psychotropných látok,
 3. vodič nie je držiteľom vodičského preukazu,
 4. vodič použil vozidlo na trestnú činnosť,
 5. vodič, ktorý viedol vozidlo sa nedal jednoznačne identifikovať (výnimka pri krádeží).

 

Škody na veciach, ktoré poistenec nevlastní, ale má ich prenajaté, požičané alebo v úschove 

Škody vzniknuté na cudzích veciach, ktoré poistenec nevlastní spadajú pod majetkové poistenie. Do PZP sa zaraďujú vtedy, ak bola požičanou vecou spôsobená škoda inej osobe.

 

Škody na vozidle vinníka spolu s prepravovanými predmetmi 

Výnimka pri tejto skupine sú situácie, kedy dôjde k poškodeniu oblečenia, ktoré mali prepravované osoby v čase nehody na sebe a vecí osobnej spotreby, ktoré mali prepravované osoby pri sebe. Tu sa všíma, či prepravované osoby patria do spoločnej domácnosti vodiča. Pokiaľ patria, poisťovňa tieto škody nepreplatí.

 

Výluky súvisiace s rozvojom vedy a techniky 

Sem zaraďujeme škody z rádioaktívnych látok, HIV alebo škody z elektromagnetických žiarení z mobilných telefónov.

Osobitné výluky jednotlivých poisťovní

Pri týchto situáciách sa poskytuje poistenie na základe osobitných podmienok. Zaraďujeme sem:

 1. škody, na ktoré sa vzťahuje poistenie motorových vozidiel,
 2. škody na motorových vozidlách, ktoré boli spôsobené pri zemetrasení, nepokojoch, štrajkoch, terorizme alebo vojne,
 3. škody vzniknuté prirodzeným opotrebovaním, konštrukčnou alebo výrobnou chybou, chybou materiálu, údržbou, nesprávnou obsluhou a nedovoleným použitím,
 4. škody spôsobené na pneumatikách motorových vozidiel pri oprave alebo údržbe, ak nedošlo k inému poškodeniu vozidla
 5. pokuty, penále, zodpovednosť
 6. škody z leteckej techniky a súčiastok.