Dobrá rada

Očkovanie – kontroverzná téma, ktorá potrápi najviac rodičov

2046
0
Zdieľaj
očkovanie detí

V ďalších riadkoch by som sa rada venovala očkovaniu našich najmenších ratolestí. Téma je veľmi aktuálna avšak názory sa rôznia. Budem sa snažiť poskytnúť viacero náhľadov na danú problematiku, ale aj fakty, ktoré si treba uvedomiť.

O očkovaní sa vieme dočítať veľmi veľa, stačí otvoriť internet a s každej strany sa na nás sypú informácie od odborníkov, ale aj „pseudo-odborníkov“, ktorý sa pod svoje články radšej nepodpisujú a odkážu sa na nejaký dôveryhodne vyzerajúci zdroj.

Trocha z histórie

Myslím, že netreba opakovať , že prvé zmienky o očkovaní sa datujú do 11. Storočia. Prvé očkovanie ako také vykonal anglický lekár Edward Jenner v roku 1796 (viac odkaz na konci článku). Jednalo sa o obrovský  prelom v medicíne, vzhľadom na to, že v tej dobe boli okrem vojen a prírodných katastrof najčastejšou príčinou smrti hlavne infekčné ochorenia. Ako sa očkovanie v medicínskej praxi zaužívalo, tak si získalo nespočetné množstvo nadšencov a zástancov, ale ako to už býva aj odporcov.

Zodpovedajme si základné otázky

Prečo očkujeme ???

 • hlavným dôvodom je určite ochrana svojho zdravia a zdravia svojich potomkov pred závažnými ochoreniami ako sú napr. detská obrna, čierny kašeľ, tetanus, či osýpky
 • vysoké percento (štúdie udávajú až okolo 80%) zaočkovaných si vytvára protilátky, ktoré ich chránia takmer po celý ich život (u niektorých jedincov titre protilátok v priebehu života klesajú a je potrebné preočkovanie, ide o prirodzenú variabilitu a jedinečnosť organizmu)

Proti akým ochoreniam očkujeme ???

 • plošné očkovanie: očkujeme proti bakteriálnym nákazám (záškrt, infekcia hemofilom typu b, čierny kašeľ, pneumokokové infekcie, tetanus) a vírusovým infekciám (hepatitída B, osýpky, mumps, detská obrna, rubeola)
 • doplnkové očkovania (hepatitída A, chrípka, meningokokové infekcie, tuberkulóza, pravé kiahne ) a špecifické očkovania (brušný týfus , cholera, žltá zimnica, japonská encefalitída, besnota)

Koho očkujeme ???

 • deti v rámci plošného očkovania ako ochrana pred závažnými infekčnými ochoreniami, s možnými trvalými následkami
 • dospelých, v rámci preočkovania proti základným ochoreniam, alebo očkovania dospelých s profesionálnym rizikom nákazy
 • jedincov so zvýšeným rizikom nákazy infekčnými ochoreniami
 • špecifická skupina je tzv. cestovné očkovanie

Ako očkujeme ???

 • každé očkovanie prebieha v etapách (základné očkovanie a preočkovanie), množstvo preočkovaní závisí od typu použitej vakcíny, druhu ochorenia proti, ktorému očkujeme a dosiahnutému žiaducemu titru protilátok
 • vakcína sa podáva perorálne (napr. vakcíny proti rotavírusom), pod kožu (vakcína MMR), alebo do svalu (vakcína proti tetanu a iné..)
 • postup očkovania každoročne schvaľuje Úrad verejného zdravotníctva SR a vydáva tzv. očkovací kalendár, kde sa nachádza podrobný rozpis jednotlivých očkovaní a veku, v akom sa realizujú, pre tých, čo chcú vedieť viac

Význam očkovania ???

 • ochrana zdravia jednotlivca
 • zabezpečenie kolektívnej imunity, jedná sa o stav kedy sa snažíme dosiahnuť odolnosť celej populácie voči danému infekčnému ochoreniu, a tým aj obmedzenie jeho šírenia v populácii. Pre vznik kolektívnej imunity je potrebné dosiahnuť určité percento zaočkovanosti populácie (napr. pri osýpkach je to 95%). Kolektívna imunita je obzvlášť dôležitá pre ľudí, ktorí z iných závažných dôvodov nemôžu byť očkovaní a taktiež malé deti, ktoré ešte nedosiahli vek na očkovanie

Nežiaduce účinky očkovania ???

Očakávané: miestne a celkové reakcie (uvedené v príbalovom letáku)

 • fyziologické nežiaduce účinky: lokálne (začervenanie, edém, bolestivosť, hematóm – max. do 48 hod.), celkové (bolesť hlavy, kĺbov, horúčka, únava, tráviace ťažkosti, …)
 • závažné nežiaduce účinky jedná sa o vystupňované formy fyziologickej reakcie (hyperpyrexia, edém a začervenanie priemeru 10-15 cm, prechodné obrny, kŕče, ..)

Neočakávané: objavia sa po určitej dobe od aplikácie, je potrebné hlásiť (neuvedené v letáku)

Riziká očkovania??

 • alergická reakcia na zložku vakcíny
 • nežiaduce účinky spojené s nevhodným skladovaním vakcín a nesprávnou technikou podania
 • náhodná koincidencia medzi vakcínou a nepoznaným ochorením v organizme pacienta

Kedy sa nesmie očkovať (kontraindikácie) ???

 • relatívne kontraindikácie: akútne ochorenie s horúčkou alebo celkovými príznakmi, neprimeraná lokálna reakcia po očkovaní, aktívna TBC u pacienta, pacient liečený antibiotikami alebo pacient v rekonvalescencii po ochorení, nedávna expozícia infekčnému ochoreniu, anamnéza alergie (penicilín, iné alergie, antialergická imunoterapie), rodinná anamnéza – kŕče, SIDS, stabilizované neurologické ochorenia pre tých, čo chcú vedieť viac
 • absolútne kontraindikácie: pacienti so zdravotným rizikom, imunokompromitovaní pacienti, liečba kortikosteroidmi, imunosupresívami, ožarovaním, pacienti po prekonaní ťažkej alergickej reakcie po podaní vakcíny, tehotenstvo. Títo pacienti sú konzultovaní a očkovaní na špecializovaných pracoviskách v Bratislave, Banskej Bystrici a Martine pre tých, čo chcú vedieť viac http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=688%3Acentra-na-okovanie-deti-snkontraindikaciami-okovania-oficialne-vymenovane-mz-sr&catid=140%3Aokovanie&Itemid=117

Čo ak odmietnem očkovanie???

 • je to fakt, na ktorý máme nárok avšak treba si uvedomiť dôsledky svojho konania, ako pre seba a svoje dieťa, tak aj pre spoločnosť, v ktorej žijeme
 • hrozí vám pokuta vo výške 331 eur za nezaočkovanie dieťaťa pre tých čo chcú vedieť viac: https://www.ruvzmi.sk/PDF/EIT%202016/Odmietnutie_ockovania.pdf
 • odmietnutie umiestnenia vášho dieťaťa v štátnom predškolskom zariadení (potrebné potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa, ktoré obsahuje údaj o povinnom očkovaní)

Prečo rodičia odmietajú očkovanie – FAKTY A MÝTY

Aj napriek všetkým aktuálne dostupným informáciám o dôležitosti a opodstatnenosti očkovania, aj napriek dosiahnutým výsledkom a nepriestrelným dôkazom o dôležitosti očkovania (napr. eradikácia pravých kiahní) pretrvávajú „antivakcinačné“ hnutia presviedčajúce spoločnosť o škodlivosti očkovania. Pozrime sa teda na fakty a mýty, ktorými títo „pseudo-odborníci“ kŕmia laickú verejnosť. Nechcem, aby môj článok pôsobil zaujato, pozrime sa na problematiku systematicky pre tých, čo chcú vedieť viac:  http://www.solen.sk/index.php?page=pdf_view&pdf_id=5784

 • očkovanie a porucha imunitného systému, očkovanie nenarušuje ani nijakým iným spôsobom neškodí imunitnému systému, v prípade, že imunitný systém dieťaťa je v poriadku. Vysvetlenie je jednoduché súčasné vakcíny obsahujú omnoho menej bakteriálnych, či vírusových antigénov, a tým vytvárajú menšiu záťaž na detský organizmus, taktiež sú očistené o látky, ktoré mohli v minulosti spôsobovať ťažkosti.
 • očkovanie a autizmus žiadna z renomovaných štúdii realizovaných v Amerike, či Fínsku a Dánsku na veľkej zložke detskej populácie, dokonca ani tá najnovšia Dánska štúdia, ktorá vyšla 5. Marca v renomovanom odbornom časopise, do ktorej bolo zapojených 650 tisíc detí pre tých čo chcú vedieť viac: https://annals.org/aim/fullarticle/2727726/measles-mumps-rubella-vaccination-autism-nationwide-cohort-study nepotvrdila súvislosť medzi očkovaním proti osýpkam, mumpsu, rubeole a výskytom autizmu
 • očkovanie a diabetes mellitus I. typu rozsiahle štúdie vo viacerých krajinách nezávisle od seba potvrdili, že neexistuje príčinná súvislosť medzi očkovaním a vznikom diabetes mellitus I. typu, ale že existujem súvislosť medzi infekciou coxsackie  vírusmi typu B a manifestáciou diabetu závislého od inzulínu
 • obsah thiomersalu v očkovacích látkach, thiomersal je zlúčenina s obsahom ortuti, ktorá sa v minulosti používala na zabránenie kontaminácie vakcín. Aj napriek masívnej kampani, bolo štúdiami preukázane, že táto zlúčenina sa v organizme nehromadí a tiež nebola preukázaná súvislosť medzi obsahom thiomersalu vo vakcíne a vznikom autizmu a poškodením centrálnej nervovej sústavy
 • obsah hliníka v očkovacích látkach, hliník sa používa ako adjuvans, ktoré posilňuje imunitnú odpoveď a predlžuje účinnosť vakcíny, hliník sa bežne vyskytuje v potravinách materskom a dojčenskom mlieku, nie je preukázané, že jeho obsah vo vakcínach spôsobuje poškodenie zdravia

Záverom by som chcela apelovať na ľudí, aby si položili na misky váh na jednej strane nežiaduce účinky a riziká očkovania (spomínané vyššie v texte) a na strane druhej závažné symptómy sprevádzajúce samotné ochorenie, nehovoriac o ťažkých trvalých následkoch, ktoré zanechávajú a o tom, že často krát končili smrťou chorého. Rozhodnutie očkovať sa je teda na vedomí a svedomí každého z nás, ale nezabúdajme na to, že dôsledky za svoje činy si ponesieme sami.