Dobrá rada

Prijemný hlas –zdroj veľkých obchodov

1034
0
Zdieľaj
Prijemný hlas –zdroj veľkých obchodov

Komunikácia je základným zdrojom informácii. V závislosti od toho ako druhý človek rozpráva , sme schopný ho vnímať alebo nevnímať. Veľmi záleží na intonácii, farbe hlasu, melodickosti, rýchlosti, rytmus reči kolísavosť a pauzy a tak isto obsah predneseného textu a slov. Takmer vždy máme tendenciu počúvať a vnímať ľudí , ktorí majú všetky zložky prejavu v harmónii a teda majú z nášho pohľadu „príjemný hlas“ , počúvateľný , nech by rozprávali na akúkoľvek tému ,budeme ich počúvať.

Všetky prirodzené jazyky na svete majú svoje ústne podoby. Bohatosť zvukovej zložky umožňuje ústne vyjadriť aj najzložitejšie myšlienky a najjemnejšie city človeka. Živá ľudská reč ráta v komunikačnom procese s farbou hlasu, s jeho silou, výškou, melódiou, rýchlosťou a ostatnými hudobnými prvkami. Zvuková zložka reči – hlas – je citlivý výrazový prostriedok .

Na pozície rečníkov a hovorcov firiem sa obsadzujú ľudia , ktorí sú „počúvateľní“ , teda schopní pracovať so svojim hlasom a melódiou , pauzou a dramatickosťou dodajú prednesenému hĺbku a očakávame , čo bude nasledovať , dokážu udržať napätie v poslucháčoch až do poslednej sekundy ich prejavu. Z hlasom možno aj pracovať , aj keď sme nedostali do vienka dar reči. Cvičíme rôzne hĺbky a dĺžky hlasových cvičení, pauzy , melódiu a súzvuk v celku prejavu . Hovorí sa tomu jógové ÓM alebo brumendo…

Jednotlivé súčasti prejavu

Melódia- stúpanie a klesanie výšky reči, kolísanie – vlna je klesáva , stúpajúca alebo klesavo stúpajúca

Výška hlasu (register)dám svoj hlas do určitej výšky a intenzity – jazykový prejav

Intenzita hlasu spolu s tempom vytvára dynamiku rečového prejavu

Prízvuk – hlavný prízvuk je na prvej slabike , a vedľajší prízvuk na 3 a 4 slabike

Dôraz- kladieme intonačné vyzdvihnutie na dôležitú vetu alebo slovo nášho prejavu

Pauzalogická ( teda vyzdvihnutie slova alebo úseku textu ) a fyziologická ( na nádych )

Tempo – rýchlosť je závislá od funkcie a obsahu prejavu

Rytmus – striedanie prízvučných a neprízvučných slabík v jednotlivých slovách

Farba hlasu – je daná genetickou pred dispozíciou u každého človeka – huhňavý , nosový, piskľavý, škriekavý, hlboký, tenký, zamatový. Je možné jednotlivé farby hlasu meniť podľa nálady ale aj prednášaného textu , zmenou mu dávame dynamiku , hĺbku intenzitu aj charakter prednášajúceho

Spôsob prejavu sa mení a je závislí aj na pohlaví , ženy majú hlas prirodzene vyšší a rýchlejší a mužov je skôr hlbší a pomalší. V hlase možno prečítať , či je rečník unavený , znudený , smutný alebo naopak radostný , šťastný. V jednotlivých častiach prejavu sa mení intenzita aj rýchlosť hlasu , v závislosti o dĺžky a dôležitosti prejavu a ako je veľmi dôležité zapamätateľnosť podaných informácii.Prijemný hlas –zdroj veľkých obchodov

Vzdialenosť a priestor v komunikácii

Počas komunikácie , vytvárame medzi rečníkom a obecenstvu nejaká vzdialenosť, ktorá sa môže meniť . Každý človek si potrebuje okolo seba vytvoriť nejaký priestor ,v ktorom sa cíti isto , sebavedome a komfortne – ide tkz. osobnú zónu alebo osobný priestor – má ho každý človek

Proxemika – je to vlastný osobný priestor , v ktorého strede je daný jednotlivec. Má túto zónu každý . Týchto zón je niekoľko a to podľa toho , či človek alebo ľudia sú nám sympatický /nesympatický, neznámych / známych , rodinu , priateľov . Muži voči iným mužom sú bližšie ako voči ženám , ktoré sú viac rezervované na svoj osobný priestor a neznámeho muža nepúšťajú za istú hranicu. Zaujímavosťou v týchto zónach je osoba dieťaťa , ktoré búra rad radom jednotlivé bariéry a zóny a príde už do intímnej zóny , ale nikto neprežíva nepríjemné pocity.

Existujú 4 zóny

Intímna – 0-45 cm –iba dve osoby !

Osobná – 45-120cm- v tejto zóne najviac blízkych ľudí , rodina , priatelia, kolegovia a iný

Sociálna- 120-360cm- komunikácia z viacerými partnermi

Oficiálna -360 cm a viac- rečníci , prednášky v aulách a iné

Poloha a držanie tela

Posturika- komunikačný postoj poloha a držanie tela poukazuje a prezrádza veľa o človeku , ktorý reční. S toto stavu tela a jeho pozície sa dá poľahky určiť pravdivosť alebo nepravdivosť prednášaného slova.  Správy , ktoré vysielame druhým okolo seba na všetkých úrovniach komunikácie hovoria o tom , že ľudia pred nami sú nám sympatický/nesympatický , stupeň sebavedomia /pocitov menejcennosti, hnev , nervozita a smútok / radosť . Mimovoľným pohybom alebo polohou tela , dáva veľmi zreteľne najavo svoje momentálne fyzické alebo psychické rozpoloženie , vzťah k obecenstvu , k predmetu prednášky alebo prejavu, pravdivosti a presvedčenie o danom produkte

Kinezika –pohyb je výrazovým prostriedkom tela a do takej miery , že nahrádzajú reč prípadne dopĺňajú daný prejav , neexistuje reč bez pohybu –uvedomelého alebo neuvedomelého . Telo prehovorí svojimi vlastnými signálmi , či si to prajeme alebo nie , s tým súvisí aj temperament , od prudkosti pohybov závisí ,či je človek afekte alebo v eufórii . Prostredníctvom nich sa dá nahliadnuť do vnútra človeka – uplatňujeme úsmev, pokývanie hlavou , naklonenie alebo odklonenie od partnera

Gestikulácia- v ústnom prejave sa zaoberá pohybmi rúk a prstov, je viazaná z rečou. Gestami dokresľujeme celkový prejav . Takisto odhaľujú rozpoloženie človeka , prípadnú nervozitu. Zvláštnosťou je , že každý človek inak gestikuluje v materinskom a inak v cudzom jazyku , hoci oba jazyky môže ovládať na rovnakej úrovni ( dvojjazyčná domácnosť )

Posunkový jazyk – ide o druh gestikulácie , ktorý nie je priamo viazaný na reč , iba na artikulačné grimasy vyslovovaných slov následne ukazujúcich prstami a aj celou rukou. Ide o jazyk pre ľudí s postihnutím sluchu , prípadne ľudí na nižšej mentálnej úrovni , niekedy znakujeme s deťmi , ktoré ešte nerozprávajú. Posunky treba sledovať a vyvijať veľké úsilie na sled reči partnera, vyjadrujú emócie a tiež hnev alebo frustráciu . Tento jazyk nie celkom univerzálny a skoro každá krajina má svoj vlastný, niektoré posunky sú univerzálne , ale nie je ich veľa. Anglický posunkový jazyk , je viac menej univerzálnym jazykom nepočujúcich cudzincov medzi sebou , ako to platí v bežnej hovorovej angličtine

Dotyková komunikácia – realizuje sa hmatom a dosť často takýmto spôsobom komunikuje zrakovo postihnutá osoba so svojim okolím ,alebo komunikačným partnerom. Niekedy  je dotyk silným nástrojom a prejavom lásky a porozumenia medzi komunikujúcimi a teda vyvoláva atmosféru blízkosti a bezpečia. Taktiež ide aj o dotyky voči cudzej osobe , ktorej to môže byť príjemné alebo nepríjemné vzhľadom na miesto , dĺžku a intenzitu dotyku ( letmý dotyk , mačkanie )

Objatie- patrí k najvýrečnejšiemu prejavu vzájomných sympatii a lásky a priateľstva. Interpretácia dotyku je celkom náročná na čitateľnosť , môžu ju uplatňovať iba osoby v intímnej  alebo osobnej zóne , kde väčšinou púšťame iba naozaj blízke osoby rodinu a priateľov

Bozk – najintímnejší a najbližší dotyk v komunikácii uplatniteľný len v intímnej zóne – manžel , rodičia dieťa

Podanie ruky- môže byť použitý v intímnej osobnej zóne, keď sú ľudia blízko seba – podľa intenzity stisku ruky možno vyrozumieť sebadôveru a pri mdlom podaní ruky „na mŕtvu rybu- slizkosť“ nedôvera medzi komunikujúcimi , prípadne letmí dotyk končekmi prstov , hovorí o nezáujme alebo nízkom záujme o komunikáciu

Mimické prejavy- sú najjemnejšie pohyby- odrážajú psychiku človeka , je to silný dorozumievací prostriedok v pozitívnom / negatívnom zmysle – najčastejšie tvár vyjadruje sedem stavov vnútra – šťastie , prekvapenie, úzkosť , strach , spokojnosť , záujem a zlosť.

Komunikácia v oficiálnom styku , teda napríklad prednáška , môže mať vplyv na sústredenosť poslucháčov  téma a záujem o ňu. Príjemný hlasový prejav dodáva vážnosti a serióznosti danej reči . Ak ide o prezentáciu nejakého produktu zaručene zvýši jeho predajnosť rečník alebo hovorca firmy , ktorý disponuje príjemným , zamatovým hlasom , rozprávajúci pútavo , jasne zreteľne , mäkkým nenúteným tónom primeraného tempa prestávok a rýchlosti , či zrozumiteľnosti daného prejavu. Ďalšími sekundárnymi vplyvmi na prednášku /prejav rečníka je

vplyv prostredia ( vyvetraná miestnosť , svetlosť , klimatizácia , pohodlné stoličky )

vplyv imidžu rečníka ( výška a tvar postavy , farba pleti a vlasov vhodnosť oblečenia a topánok, doplnky, líčenie , upravenosť a vôňa )

Bez perfektnej komunikácie ,nie je možné napredovanie žiadnej firmy alebo spoločnosti. Na tento typ dorozumievania medzi jednotlivcami a skupinami ľudí sa kladie veľký dôraz. Ide aj o zbehlosť a informovanosť daného rečníka , ktoré dokáže prispieť k malým aj veľkým úspechom v spoločnosti….