Životný štýl

Zmenka – čo predstavuje a ako sa využíva?

389
0
Zdieľaj
Zmenka – čo predstavuje a ako sa využíva?
Zmenka – čo predstavuje a ako sa využíva?

Zmenka je cenný obchodný papier, ktorého pomenovanie je na verejnosti čím ďalej, tým viac skloňované. Azda najčastejšie, nie príliš kladné, je spojenie zmeniek s rôznymi podvodmi či obštrukciami. Možnosťou ako porozumieť tejto problematike a i z vlastného záujmu sa možným problémom do budúcnosti vyhnúť, je pochopiť, čo zmenka predstavuje. V nasledujúcom obsahu tohto článku vám preto predložíme potrebné informácie o zmenkách, ktoré budú nápomocné nielen subjektom, ktoré sa chcú o tomto cennom papieri bližšie informovať, ale aj tým, ktorých pohľadávky vznikli práve z titulu zmenky a nachádzajú sa vo vymáhacom procese.

Vymáhanie pohľadávok predstavuje pomerne komplikovaný, finančne, ale aj časovo náročný proces, ktorý je závislý od viacerých parametrov. Jedným z nosných parametrov je povaha pohľadávky a pôvod jej vzniku, a teda i dokumentov, ktoré na túto pohľadávku odkazujú. Ak je princíp pohľadávky založený na zmenke, môže ísť o viacero spôsobov jej využitia. Štandardne sa zmenky používajú pri sprostredkovaní platby, pričom tento typ zmeniek je označovaný za zmenky obchodné. Okrem uvedeného je možné zmenky použiť i pri uzatváraní pôžičiek, avšak v tomto prípade sa jedná a zmenky finančné. Popri spomínaných obchodných vzťahov je však zmenky možné využiť i v štádiu vymáhania pohľadávok, kedy slúžia na zabezpečenie obchodného záväzku formou záruky uloženej v tomto cennom papieri. Na základe zaisťovacej povahy je tento typ zmeniek označovaný ako kaučné zmenky. Široký záber využitia zmeniek je evidentný, ako však tieto cenné papiere fungujú? Pozrime sa na zmenky od základov.

Azda najexaktnejšie opisuje povahu zmenky znenie zákona č. 191/1950, t.j. zákon zmenkový a šekový. Ako sme už spomenuli vyššie, zmenky sú cennými papiermi, a práve i z toho dôvodu sú zmenky definované i v  zákone č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch. Prienikom znení uvedených zákonov možno zmenku definovať ako typ obchodovateľného cenného papiera, ktorého obsah je založený na bezpodmienečnom písomnom záväzku zhotovenom v presne stanovenej forme. Takto zhotovený dokument poskytuje majiteľovi zmenky právo požadovať v určenej dobe úhradu peňažnej položky uvedenej v zmenke. Zároveň tento doklad funguje ako plnohodnotný dokument pri potenciálnej nutnosti vymáhania pohľadávky plynúcej zo zmenky.

Vo všeobecnosti je pohľadávku možné nasadiť do procesu vymáhania až deň po dni jej splatnosti. V tomto smere sú zmenky viac-menej špecifické, nakoľko ich splatnosť môže byť rôzna. Štandardne vyskytujúce sa, sú zmenky s pevným termínom splatnosti. V praxi sa však môžete stretnúť i s takým typom zmeniek, ktoré sú splatné až po predložení, ide o tzv. vista zmenky. Ďalšou z možností je splatnosť zmenky, ktorá vzniká po uplynutí určitej doby od predloženia, tieto zmenky nazývame lehotové viasta zmenky. Okrem uvedených existuje i ďalšia možnosť a tou je situácia, kedy sú zmenky splatné až za určitú dobu od vystavenia – jedná sa o datto zmenky. Je preto zrejmé, že dátum splatnosti zmenky môže byť do určitej miery mätúci a tým pádom i možné vymáhanie predmetnej pohľadávky môže byť skomplikované, nakoľko pri vymáhaní pohľadávok je vždy potrebné sledovať i dobu premlčania pohľadávky. Ideálne je nechať spravovať svoje pohľadávky profesionálnou spoločnosťou, ktorá presne vie, ako v jednotlivých prípadoch postupovať. Jedným z popredných lídrov v oblasti vymáhania pohľadávok akéhokoľvek typu je spoločnosť Claims Collection so sídlom v Žiline, ktorá má s vymáhaním pohľadávok dlhoročné skúsenosti. Tím tejto spoločnosti s vami jednotlivé pohľadávky ochotne prediskutuje a navrhne Vám spôsob riešenia. Dôsledné vymáhanie pohľadávok vyplýva predovšetkým zo skúsenosti a rozsahu znalostí, ktoré treba mať najmä v prípade zmeniek viac než dostatočné. Pri zmenkách totiž treba sledovať i viacero iných parametrov a zákonných náležitosti či výnimiek.

Všeobecne možno zmenky rozdeliť na dva základné typy, a to zmenky cudzie a vlastné. V prípade cudzích zmeniek je v prospech majiteľa zmenky uhrádzaná predmetná zmenka poverenou osobou vystavovateľa zmenky. V jednoduchosti povedané, ide o písomný príkaz tretej osobe vyplatiť uvedenú peňažnú hodnotu majiteľovi zmenky. Z hľadiska formálnej stránky musí cudzia zmenka, ktorá má fungovať ako platný dokument, spĺňať viaceré náležitosti. Základnou podmienkou je označenie v texte listiny, ktoré konkrétne vyjadruje fakt, že je dokument zmenkou. Ďalej nasleduje presné identifikovanie mena platiteľa a veriteľa, údajov o mieste a dátume splatnosti ako aj uvedenie dátumu a miesta vystavenia zmenky. Dôležitým je takisto i presné vyznačenie bezpodmienečného príkazu o zaplatení určitej peňažnej čiastky. Takto spracovaný dokument je následné verifikovaný podpisom a údajmi vystaviteľa zmenky. Je podstatné dodržiavať jednotlivé formálne náležitosti zmenky, nakoľko pri ich nesplnení a zároveň možnom neplnení zo strany dlžníka môže v prípade vymáhania takejto pohľadávky dôjsť k značným komplikáciám.

Podobné, ale samozrejme odlišné náležitosti treba splniť i pri zmenke vlastnej. Ak hovoríme o zmenke vlastnej, máme tým na mysli takú zmenku, ktorej obsah vyjadruje prísľub vystavovateľa, a teda dlžníka, že veriteľovi zaplatí v konkrétny dátum príslušnú peňažnú hodnotu. Pri zhotovovaní vlastného zmenkového dokumentu je potrebné v texte listiny takisto uviesť pomenovanie dokumentu ako zmenky. Listina musí ďalej obsahovať označenie dátumu a miesta vystavenia zmenky ako aj údaje o mieste, kde bude zmenka uhradená či dôležitý dátum splatnosti zmenky. Pri vlastnej zmenke absentuje príkaz o úhrade a nahrádza ho prísľub o úhrade určitej peňažnej čiastky konkrétnej osobe, ktorej identifikácia musí byť v listine takisto uvedená. Dokument je takisto verifikovaný podpisom a údajmi o vystavovateľovi zmenky.

Zaujímavosťou v prípade zmeniek je i zákonná možnosť ich prevodu, ktorá je nazývaná ako indosament alebo rubopis. Rubopis sa však nepoužíva len v prípade zmeniek, ale aj iných cenných papierov. V princípe ide o prevod vlastníctva zmenky, prípadne iného cenného papiera písomným vyhlásením majiteľa na opačnej strane listiny. Vzniká tak prenos zmenkového práva na ďalšiu osobu, z ktorej sa automaticky stáva nadobúdateľ zmenky, a teda veriteľ. Rubopis sa ako nástroj uplatňuje predovšetkým pri zmenkách vlastných, pričom i zmenky cudzie majú svoje špecifikácie. Je tým myslená možnosť prijatia, resp. akceptácie zmenky. Ako však tento úkon prebieha a čo znamená? Pri akceptácií zmenky na seba preberá zmenečník záväzok zaplatiť finančnú čiastku uvedenú na zmenke oprávnenému majiteľovi k dátumu jej splatnosti. Zmenečník sa tak stane avalistom, a to na základe doložky na zmenke alebo inej doložky podobného významu, ktorá zabezpečí, že sa podpísaný subjekt stáva záväzným v úlohe zmenečného dlžníka. Tento svojim spôsobom zvláštny typ ručenia je takisto upravený Zákonom zmenkovým a šekovým.

Téma zmeniek, ich spracovania či prípadného vymáhania ako pohľadávok je všeobecne veľmi rozsiahla a len odborník sa vie v nej dostatočne orientovať. Pokiaľ ste sa dostali do pozície veriteľa, ktorému dlžník pohľadávku vyplývajúcu zo zmenky neplanil, obráťte sa na spoločnosť Claims Collection s.r.o. a požiadajte o konzultáciu vášho prípadu. Riešenie otázky pohľadávok netreba odkladať, preto je najlepšie obrátiť sa na za overenú spoločnosť a proces aktívneho vymáhania pohľadávky čo najrýchlejšie začať.