Technika a Internet

Excel vzorce

1940
0
Zdieľaj

Excel vzorce sú najvyužívanejším nástrojom programu Excel. Ako isto viete, MS Excel je klenotom v balíčku Microsoft Office. Ide o vysoko prepracovaný tabuľkový editor s množstvom funkcií a možností.

Dokáže nesmierne rýchlo vykonať aj tie najzložitejšie numerické operácie. Doslovne aplikuje výhody výpočtovej techniky do matematickej praxe. Program sa využíva v technických kruhoch i bežnom živote.

V jeho použití môžete dosiahnuť hneď niekoľko úrovní od najľahšej, to jest používanie jednoduchých funkcií, až po profesionálnu, čiže schopnosť riešiť pomocou programu zložité matematické problémy. Teraz sa naučíme používať ten najdôležitejší prvok programu, ktorým sú Excel vzorce.

Na čo sú dobré Excel vzorce?

Vzorce Excel možno označiť za nosný prvok širokých funkcií programu Excel. Systém vďaka nim ponúka desiatky možností. Pomocou vzorcov dokážete vypočítať prakticky čokoľvek. Rátanie je pritom rýchle a absolútne automatické. V praxi sa program Excel používa prakticky všade. Je alfou a omegou napríklad práce ekonomickej či inej technicky zameranej.

Excel vzorce využívame k zautomatizovaniu primitívnych výpočtov s bežnými matematickými operátormi aj na výpočet toho, čo by sme na papieri s veľkou pravdepodobnosťou nedokázali ako napríklad sústavy rovníc o viacerých neznámych či integrálne počty.

V používaní Excelu môžete dosiahnuť viacero úrovní. Návod nižšie približuje používanie vzorčekov doslova primitívne. Poslúži vám ako prvý krôčik do zamotaných vôd pre vzorce v Exceli.

  1. Začiatok

Vytvorenie každého Excel vzorca začína klikom do prázdnej bunky, kde sa nakoniec zobrazí aj výsledná hodnota. Ako prvé tu potrebujeme napísať znamienko =. Po tomto program pochopí, že sa chystáme napísať Excel vzorec a nie text alebo hodnotu. Vzorec možno písať priamo do zvolenej bunky alebo do riadku v hornej časti hárku.

  1. Vkladanie znamienok a funkcií

Excel vzorce môžeme vo všeobecnosti rozdeliť do dvoch kategórií na vlastné a preddefinované.

Preddefinované vzorce sa nazývajú Excel funkcie. Program ich obsahuje niekoľko desiatok od jednoduchších, napríklad funkcia SUM (suma) k sčítaniu hodnôt, až po zložité funkcie typu MDETER (determinant) k riešeniu sústav lineárnych rovníc.

Možno ich vložiť klikom na tlačidlo „fx“ v prázdnom hornom riadku, kde sa nám postupne zobrazuje znenie celého nášho vzorca. Po kliku na zobrazí okno obsahujúce všetky možné funkcie. Tam už jednoducho vyhľadáte potrebné.

Excel funkcie možno vyberať taktiež priamym zadaním ich skratiek do poľa bunky alebo riadku. Do jedného vzorca možno vložiť dokonca viacero funkcií (napr. =SUM(SIN(E1);SIN(E2);SIN(E3)) ako súčet sínusov hodnôt v daných bunkách). Bežne používané funkcie nájdete v zozname hneď po inštalácii programu ako jeho pevné zložky.

Existujú však aj pokročilejšie funkcie v Exceli, ktoré je potrebné pred použitím nainštalovať. Jednou z nich je napríklad funkcia „riešiteľ“ ako nevyhnutná pomoc pri riešení zložitých rovníc.

Vlastné Excel vzorce sú, zjednodušene povedané, výrazy, ktoré si sami vytvoríte podľa potreby. Možno v nich použiť aj, vyššie popísané, preddefinované funkcie ako čiastkové kroky výpočtu.

Vytvoriť ich možno pomocou primitívnych matematických operátorov (+, -, /, *) a adries buniek s danými číselnými hodnotami. Pre vytvorenie vlastných vzorcov je nesmierne dôležitá znalosť systému zátvoriek.

Pri zložitejších Excel vzorcoch budete určite potrebovať dokonca niekoľkostupňové zátvorky. Nemajte však stres. Systém vás na chybu vo vzorci hneď upozorní. Vlastnými vzorcami dokážete spočítať prakticky čokoľvek. Jednoducho si ich prispôsobíte k svojej vlastnej problematike. Systém je prepracovaný a vysoko inštinktívny. Vytváranie vlastných vzorcov je preto jednoduché, rýchle a efektívne.

  1. Vkladanie hodnôt a adries buniek

O vkladaní pevných numerických hodnôt, ktoré ďalej použijeme v Excel vzorci, netreba príliš veľa rozprávať. Je totižto absolútne jednoduché. Stačí prosto kliknúť na zvolenú bunku a začať písať. Pripravené pevné hodnoty vkladáme do vzorca pomocou adries buniek (napr. A1, G5, C6,…).

Adresu bunky, obsahujúcej číselnú hodnotu, vkladáme do vzorca priamo pri jeho písaní. Za znamienkom = medzi operátormi alebo do preddefinovaných funkcií a to tak, akoby šlo o hodnotu samotnú, nie len o jej adresu.

Adresu môžeme vložiť dvoma spôsobmi. Prvým, pomalším a prácnejším, je jej priame napísanie. Jednoducho na klávesnici napíšete písmenko a číslo zvolenej bunky. Druhým, rýchlejším a jednoduchším, spôsobom je vloženie pomocou kliku. Pri písaní vzorca prosto kliknete na bunku s potrebnou hodnotou, na čo sa jej adresa automaticky prenesie do Excel vzorca.

Čo sa týka adries buniek považujeme za dôležité priblížiť i takzvanú absolútnu adresu bunky. Napísaný vzorec možno roztiahnutím aplikovať na viacero buniek naraz. Pritom nám Excel systematicky mení hodnoty podľa logického poradia čísel v riadkoch a stĺpcoch.

To môže byť problémom, ak vo vzorci používame takzvané konštanty. To sú hodnoty, ktoré zostávajú vo vzorci fixne dané pre všetky premenné. V takom prípade použijeme spomínanú absolútnu hodnotu bunky. Predstavuje ju znak pripomínajúci dolár.

Vo vzorci klikneme na adresu bunky a znak jednoducho na klávesnici napíšeme. Dolár sa automaticky umiestni pred vzorec a do jeho vnútra (napr. =A1+$A$3). Občas je písanie tohto znaku problémom nakoľko ho bežná slovenská klávesnica neobsahuje.

Po prepnutí do anglickej klávesnice ho však jednoducho nájdete. Rýchlejšou možnosťou je po kliknutí do adresy použiť kláves F4, ktorý absolútnu hodnotu automaticky vloží.

  1. Záver

Na záver vzorec vždy potvrdíme kliknutím klávesu „Enter“. Vo vybranej bunke by sa mala zobraziť výsledná hodnota výpočtu. Ak nám namiesto toho vyskočí zamietacie okno, náš vzorec obsahuje chybu, ktorú je potrebné upraviť.

Každý Excel vzorec je možné doslova roztiahnuť na viac buniek. Klikom sa nám bunka, s číselnou hodnotou vypočítanou vzorcom, ohraničí zelenou čiarou. Prejdeme do jej pravého dolného rohu na čo sa tučné plusko zmení na štíhle čierne.

Excel vzorce potom skopírujeme potiahnutím do ľubovoľných buniek. Pri takomto kopírovaní nezabúdajte na vyššie popísané konštantné hodnoty a absolútne adresovanie.