Dobrá rada

Kedy by firma mala prijať interného právnika?

2210
0
Zdieľaj
Kedy by firma mala prijať interného právnika?

Počas existencie každého podniku sa objaví situácia, kedy sa podnikateľ dostane do konfliktu s obchodným partnerom, spotrebiteľom alebo so štátnym orgánom. Zvyčajne je pri existencii konfliktu už neskoro na preventívne riešenia a podnikateľ má málo možností ako sa súdnemu sporu vyhnúť, prípadne ho neprehrať. Z tohto dôvodu veľké spoločnosti investujú nemalé prostriedky do prevencie potencionálnych právnych konfliktov a to od revízie zmlúv s obchodnými partnermi až po sledovanie zmien v legislatíve.

Aký je rozdiel medzi využitím služieb advokáta a prijatím interného právnika? V prvom rade je advokátom človek, ktorý splnil zákonné podmienky pre výkon advokácie – teda je zapísaný v zozname advokátov, má ukončené vysokoškolské štúdium II. stupňa v odbore právo, absolvoval  3 roky praxe a spĺňa ďalšie podmienky uvedené v zákone o advokácii (586/2003 Z.z. v platnom znení). Zjednodušene možno povedať, že advokát je podnikateľ, u ktorého si klient objednáva právnu službu. Na poskytovanie právnych služieb má advokát v Slovenskej republike monopol. Poskytovanie právnych služieb inou osobou ako advokátom je od 01.01.2019 trestným činom.

Naproti tomu ako interný právnik môže byť prijatý do zamestnaneckého pomeru aj človek so základnou školou – čo ale určite neodporúčame. Zákon o podmienkach výkonu tejto pracovnej pozície však nehovorí nič, iba uvádza, že je možná a to podľa § 1 ods. 4 písm. b) zákona o advokácii. Zamestnanec môže poskytovať právne služby jedine svojmu zamestnávateľovi, zároveň poskytovanie právnych služieb musí byť súčasťou povinností vyplývajúcich z tohto vzťahu (teda musia byť uvedené v pracovnej zmluve).

Kedy by teda spoločnosť mala uvažovať o internom právnikovi? Ak by sme brali do úvahy malé až stredné podniky:

  1. Ak sa podnikateľ až príliš často dostáva do konfliktov – určite sa nejedná o príjemné veci pre podnikateľa, teda ak sa chce konfliktom vyvarovať a zároveň ešte nechce svoje spory zveriť do rúk advokáta.
  2. Ak pracujú s právom častejšie ako ostatné spoločnosti – jedná sa najmä o účtovnícke firmy, inkasné agentúry, firmy pracujúce s nehnuteľnosťami, finančnými produktmi etc.
  3. Ak je čas drahý – zjednodušene povedané, ak chce mať podnikateľ k dispozícii niekoho, kto mu vie právnu radu poskytnúť hneď pri jednaní s obchodným partnerom, prípadne ak je nutné rozhodovať sa rýchlo a nie je čas na kontaktovanie advokáta.
  4. Ak chce podnikateľ „svojho človeka“ – teda ak podnikateľ chce, aby mu interný právnik rozumel v každej oblasti podnikania, kontroloval, či sú jeho manažérske rozhodnutia v súlade s právom, prispôsoboval procesy vo firme platnej legislatíve etc.

Práca interného právnika vyžaduje odbornosť, skúsenosti a takisto aj súčinnosť zo strany zamestnávateľa. Nie je tu žiaden priestor pre jednostranné príkazy manažéra internému právnikovi týkajúce sa jeho práce, ani bagatelizácie jeho odbornosti. Bohužiaľ sa v praxi dá stretnúť s vnímaním interného právnika ako s vyššou administratívou, čo je však chybou manažmentu a totálnym nepochopením postavenia interného právnika v spoločnosti. Ako povedal Steve Jobs (voľný preklad): „Nedáva zmysel najať múdrych ľudí a hovoriť im, čo majú robiť, najímame ich preto, aby oni mohli povedať nám, čo máme robiť.“

Mgr. Simona Lüdke