Zaujímavosti

LEGISLATÍVNY ÚČET ZADARMO v ktorejkoľvek banke

2375
0
Zdieľaj
LEGISLATÍVNY ÚČET ZADARMO v ktorejkoľvek banke

Platíte poplatok za vedenie vášho bežného účtu? Viete o tom, že svoj účet môžete mať pravdepodobne  úplne zadarmo? Ak vás teraz napadne, že sa táto informácia týka vyslovene študentov, tak ste na omyle. Reč nebude o študentských účtoch, ale o tzv. legislatívnom účte.

Banky majú vo svojej ponuke 2 varianty legislatívnych účtov. Prvým z nich je Základný legislatívny účet. Ide o Základný bankový produkt, ktorého vedenie vás nestojí vôbec nič  za predpokladu, že spĺňate zákonné podmienky. Primárne je tento druh účtu určený pre skupiny ľudí s nižšími mesačnými príjmami, napr. mamičky na materskej či rodičovskej dovolenke, zamestnancov s minimálnou mzdou, dôchodcov a nezamestnaných. Druhým variantom je Štandardný legislatívny účet. V tomto prípade ide o Platobný účet so základnými platobnými funkciami, ktorého vedenie je spoplatnené sumou v maximálnej výške 3 eur za mesiac.

Špecifikácia legislatívnych účtov:

1. Základný bankový produkt (ZBP) – 0 €/mes.

Kritériá na žiadateľa:

 1. klient je spotrebiteľom – má minimálne 18 rokov,
 2. spotrebiteľ podá banke písomnú žiadosť o poskytnutie Základného bankového produktu (Pozn. autora: Banka s vami zväčša žiadosť sama spíše.),
 3. spotrebiteľ nemá ku dňu podania žiadosti o poskytnutie Základného bankového produktu v banke zriadený platobný účet okrem vkladového účtu, peňažného vkladu potvrdeného vkladnou knižkou alebo okrem prijímania vkladov formou sporiaceho programu, a to sporením platobnou kartou, sporením jednorazovým alebo pravidelným prevodom finančných prostriedkov,
 4. spotrebiteľ nemá ku dňu podania žiadosti o poskytnutie Základného bankového produktu čistý mesačný príjem vyšší ako 1,1 násobok minimálnej mzdy. (Pozn. autora: Tu je dôležité podotknúť, že pri výpočte sa berie do úvahy čistá minimálna mzda. Pre rok 2020 je to 476,74€. Teda váš mesačný čistý príjem by nemal byť vyšší než 524€. Môže sa samozrejme stať, že niekedy vám na účet príde v danom mesiaci viac peniažkov. Platí tu preto aj výnimka a to, že váš celkový ročný príjem nesmie presiahnuť 15-nasobok minimálnej mzdy. Pre rok 2020 je táto suma 7151€.) Spotrebiteľ potvrdzuje skutočnosti podľa písm. c) a d) čestným vyhlásením ( autora: Banka vám ho vystaví na podpis).

V prípade, že má účet viac majiteľov, musia uvedené podmienky spĺňať súčasne všetci majitelia Účtu. Žiadosť aj Zmluvu k Základnému bankovému produktu podpisujú všetci majitelia Účtu.

Platobné služby:

 • Zriadenie, vedenie, zrušenie účtu v mene euro
 • Vydanie jednej medzinárodnej elektronickej platobnej karty a obnova po skončení jej
 • platnosti
 • Neobmedzený počet platobných operácií v mene euro na území Slovenskej republiky:
  • vklad v hotovosti na účet
  • výber v hotovosti z účtu
  • bezhotovostné prevody z účtu a na účet (inkasom, úhradou, vrátane trvalého príkazu na úhradu)
  • bezhotovostné prevody platobnou kartou

V rámci Základného bankového produktu nie je možné zriadiť služby povoleného prečerpania.

Dôvody pre zamietnutie a zrušenie Základného bankového produktu:

Ak banka zamietne žiadosť klienta o poskytnutie Základného bankového produktu, bezodkladne písomne a bezplatne informuje klienta o dôvodoch zamietnutia.

Banka zamietne žiadosť o poskytnutie:

 1. že klient nespĺňa zákonné podmienky pre poskytovanie Základného bankového produktu,
 2. nepravdivosť poskytnutého čestného vyhlásenia.

Banka je oprávnená zrušiť poskytovanie, ak zistí:

 1. že si klient v období, počas ktorého mu Banka poskytuje Základný bankový produkt zriadil platobný účet okrem vkladového účtu alebo peňažného vkladu potvrdeného vkladnou knižkou a prijímania vkladov formou sporiaceho programu a to sporením platobnou kartou, sporením jednorazovým alebo pravidelným prevodom finančných prostriedkov v Banke, alebo v inej banke alebo pobočke zahraničnej banky,
 2. že súčet súm platobných operácií pripísaných na platobný účet spotrebiteľa v kalendárnom roku v rámci poskytovania Základného bankového produktu je vyšší ako 15-násobok minimálnej mzdy.

Ak sa stane, že vám banka bude chcieť váš účet zrušiť, musí vás o tom vopred informovať. Banka je oprávnená preradiť Základný bankový produkt do Bežného účtu pre fyzické osoby, ktorý je spoplatnený podľa sadzobníka konkrétnej banky. V niektorých prípadoch banky namiesto zrušenia Základného bankového produktu pristupujú k spoplatneniu jednotlivých úkonov podľa sadzobníka – napr. vedenie účtu 5€ + trvalý príkaz 0,20€ + atď. Aj v takomto prípade vás však banka musí vopred informovať o zmene podmienok.

2. Platobný účet so základnými platobnými funkciami (PÚsZF) – 3 €/mes.

Kritéria na žiadateľa:

 1. klient je spotrebiteľom, má pobyt v Európskej únii, vrátane spotrebiteľa bez pobytu na území Slovenskej republiky, žiadateľa o azyl a spotrebiteľa, ktorému nebolo udelené povolenie na pobyt, ale ktorého vyhostenie nie je možné z právnych alebo faktických dôvodov,
 2. podá banke písomnú žiadosť o poskytnutie tohto účtu
 3. nemá ku dňu podania žiadosti v banke zriadený ďalší platobný účet okrem vkladového účtu, peňažného vkladu potvrdeného vkladnou knižkou alebo okrem prijímania vkladov formou sporiaceho programu, a to sporením platobnou kartou, sporením jednorazovým alebo pravidelným prevodom finančných prostriedkov.

Spotrebiteľ potvrdzuje túto skutočnosť čestným vyhlásením.

Rovnako ako v prvom prípade aj tu platí, že ak má účet viac majiteľov, musia uvedené podmienky spĺňať súčasne všetci majitelia Účtu. Žiadosť aj Zmluvu k Platobnému účtu so základnými platobnými funkciami podpisujú všetci majitelia Účtu.

Platobné služby:

 • Zriadenie, vedenie, zrušenie účtu v mene euro
 • Vydanie jednej medzinárodnej elektronickej platobnej karty a obnova po skončení jej
 • platnosti
 • Neobmedzený počet platobných operácií v mene euro:
  • vklad v hotovosti na účet
  • výber v hotovosti z účtu
  • bezhotovostné prevody z účtu a na účet v rámci Európskej únie (inkasom, úhradou, vrátane trvalého príkazu na úhradu)
  • bezhotovostné prevody platobnou kartou

Dôvody pre zamietnutie a zrušenie Platobného účtu so základnými funkciami:

Banka zamietne žiadosť o poskytnutie:

 • ak je zriadenie účtu v rozpore s platnými právnymi predpismi
 • ak už klient má zriadený bežný účet v banke, inej banke alebo pobočke zahraničnej banky
 • ak klient do 30 dní nedoplní žiadosť, ktorú mu Banka vráti ako neúplnú alebo nesprávne vyplnenú

Banka je oprávnená zrušiť poskytovanie, ak zistí:

 1. nepravdivosť poskytnutých informácií,
 2. účet je používaný v rozpore so zákonom č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej
 3. činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 4. spotrebiteľ si zriadil iný platobný účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, ktorý obsahuje bankové služby Platobného účtu so základnými funkciami, spotrebiteľ nemá pobyt v Európskej únii,
 5. na účte nebola vykonaná platobná operácia viac ako 24 za sebou nasledujúcich mesiacov.

Tabuľka: Stručný prehľad ZBP a PÚsZF

  Základný bankový produkt Platobný účet

so základnými funkciami

Poplatok 0 eur max. výška = 3 eurá
Podmienky ·         spotrebiteľ starší ako 18 rokov

·         nemá zriadený účet (okrem vkladového účtu, vkladnej knižky alebo sporiaceho účtu)

·         čistý mesačný príjem nižší ako 1,1-násobok minimálnej mzdy (r.2020 = 524€)

·         spotrebiteľ s pobytom v EÚ

·         spotrebiteľ – žiadateľ o azyl

·         spotrebiteľ, ktorému nebolo udelené povolenie na pobyt, ale ktorého nie je možné vyhostiť

·         bez obmedzenia výšky príjmu

·         nemá zriadený platobný účet v banke, ktorý obsahuje všetky bankové služby štandardného účtu

Platobné služby ·         zriadenie, vedenie, zrušenie

·         vklady a výbery

·         bezhotovostné prevody (vrátane inkasa a trvalého príkazu)

·         vydanie jednej medzinárodnej platobnej karty

·         platby vydanou kartou

·         zriadenie, vedenie, zrušenie

·         vklady a výbery

·         bezhotovostné prevody (vrátane inkasa a trvalého príkazu)

·         vydanie jednej medzinárodnej platobnej karty

·         platby vydanou kartou

Obmedzenia ·         suma prijatých finančných prostriedkov na účte nesmie prekročiť 15-nasobok minimálnej mzdy (r.2020 = 7151€)

·         nesmiete si zriadiť iný platobný účet

·         zákaz zriadiť iný platobný účet, ktorý obsahuje všetky bankové služby štandardného účtu

Zdroj: autor

Ak vás neoslovila ani jedna z možností legislatívnych účtov a predsa chcete mať svoj účet bez poplatkov, existujú ďalšie možnosti. Medzi často využívané bezplatné účty patria produkty internetových bánk, napr. mBank, a.s., Privatbanka, a.s., a najnovšie 365 bank, ktorá je odštepným závodom Poštovej banky, a.s.. Služby bezplatného účtu ponúka aj Fio banka, a.s., ktorá ponúka online založenie účtu, a zároveň po SR nájdete aj niekoľko jej kamenných pobočiek.

Zdroj: Ing. Ivana Ignačáková, osobné konzultácie v pobočkách Tatra banka, a.s., Prima banka Slovensko, a.s., Slovenská sporiteľňa, a.s., Zákon o bankách