Dobrá rada

Máte problematických susedov?

3905
0
Zdieľaj

Človek je bytosť spoločenská. Komunikuje a je súčasťou akejsi ľudskej korporácie. Vychádza zo základnej potreby niekam patriť, a to už od vzniku samotného ľudstva. Už v praveku boli sociálne potreby naozaj zreteľné. Len v skupinkách dokázal pračlovek uloviť zviera. Spoločne bojovali a hľadali bezpečné príbytky.

Dnes si zakladáme rodiny, pracujeme v kolektívoch, zabávame sa v kruhu priateľov, stretávame sa na spoločenských podujatiach. No napriek tomu všetkému sa od seba vzďaľujeme. Chceme byť jedineční a čo najďalej od ostatných. Žijeme v akejsi ulite, z ktorej vždy nachvíľu vyjdeme, aby sme ukázali svoju spoločenskú tvár. Sme jedineční, no aj tak nevieme pochopiť, prečo sa iní nesprávajú tak, ako my.

A tu vzniká problém. Každý z nás chce mať kúsok priestoru na tejto Zemi, kde sa správa ako sa mu páči a nechce byť vyrušovaný.

Všetci sme sa už v živote stretli s problémovými susedskými vzťahmi. Prekáža nám takmer všetko. Rozmýšľali ste však niekedy na tým, že aj vaše správanie a konanie môže sťažovať život zase niekomu inému?

Situácií, z ktorých môžu susedské spory vzniknúť, je mnoho. V praxi sa susedské problémy riešia ťažko najmä preto, lebo sa do konfliktu dostávajú práva dvoch či viacerých ľudí. Do riešenia napätej situácie môže zasiahnuť správca domu, obec, polícia či súd. Tomu však môže zabrániť v prvom rade pokus o vzájomnú dohodu.

V bytovom dome je prvý, komu sa nespokojný vlastník sťažuje, správca. Jeho kompetencie sú však obmedzené. Jediné, čo môže spravidla urobiť je, že si s neprispôsobivým susedom pohovorí.

Ak sa sused dopustí priestupku napríklad porušením nočného pokoja alebo úmyselným narušením občianskeho spolunažívania rôznymi „schválnosťami“ alebo iným hrubým správaním, možno zavolať políciu. Táto rozhodne, do akej miery a či sa niekto dopustil priestupku.

Poškodený vlastník sa môže obrátiť aj na príslušný obecný úrad. Obec môže v záujme odstraňovania neprimeraného zásahu do práv a právom chránených záujmov iných osôb využiť kompetencie, ktoré má napríklad v zmysle zákona o priestupkoch. Obec môže taktiež uložiť pokutu, ale tiež poskytuje ochranu pred zrejmým zásahom do pokojného stavu.

Posledným riešením je súd. Pokiaľ vlastník nad mieru obťažuje suseda alebo vážne ohrozuje výkon jeho práv, môže sa ohrozovaný sused domáhať súdnej ochrany. Ďalej môže na súd podať žalobu, v ktorej presne opíše konkrétne konanie vlastníka, pred ktorým žiada ochranu, a navrhnúť, aby mu súd uložil povinnosť zdržať sa určitých neoprávnených zásahov.

Nezabúdajte, že susedov si nevyberáme. Našou úlohou je naučiť sa s nimi spolunažívať a správať sa tak, akoby sme očakávali od nich. Základom všetkého je tolerancia a pochopenie, že tu nie sme sami.