Zaujímavosti

Naučiť sa vychádzať s ľuďmi je neporovnateľne ťažšie ako naučiť sa lietať na Mesiac.

1682
0
Zdieľaj

24,,Naučiť sa vychádzať s ľuďmi je neporovnateľne ťažšie ako naučiť sa lietať na Mesiac.“

Levi

Každý z nás túži dobre vychádzať s ľuďmi, a pritom ťažko zvládame aj tie najzákladnejšie vzťahy. Týka sa to každého človeka v jeho vzťahoch k blízkym – či už v rodine, ku kolegom, spolužiakom alebo susedom. Platí to aj v širších medziľudských vzťahoch medzi národmi, vierovyznaniami, štátmi, či kultúrami.

Koľko nedorozumení, sporov, nepokojov, a dokonca vojen dokážu ľudia spôsobiť, a to len vďaka neschopnosti rešpektovať dôstojnosť každého človeka, prijať inakosť a prežiť, premyslieť a precítiť ľudskú vzájomnosť. Podmienkou vzájomnosti je prekonať v sebe predsudky voči inakosti a naučiť sa byť tolerantný.

Musíme pochopiť, že svet tvoríme všetci spolu. Jeho reálna podoba závisí od každého z nás a od našej schopnosti precítiť ľudskú vzájomnosť, tolerovať rozdielnosť a spojiť sily na spoločné riešenie problémov.

Predsudky, xenofóbia, rasizmus

Ľudia radi prežívajú svoj všedný život vo svete, ktorý poznajú. Ku každej novinke bývajú spočiatku nedôverčiví, potrebujú si ju ,,ohmatať“, a keď zistia, že celkom dobre zapadne do ich sveta, osvoja si ju a zaradia medzi veci známe. Tak je to nielen s novými vecami, ale aj s novými ľuďmi, s ktorými sa dostávajú do styku. Niekedy však ku takému zdomácneniu nedôjde. Prevládne pocit, že niečo alebo niekto do ich sveta nepatrí, zostáva v ňom cudzí a môže ho narušiť, alebo dokonca ohroziť.

Dôvodov takéhoto pocitu je mnoho, a nie vždy sa dajú racionálne vysvetliť. Asi najdôležitejším zdrojom nedôvery sú predsudky.

Predsudky predstavujú zvláštny komplex v podstate nezdôvodňovaných postojov    a stanovísk, ktoré si ľudia osvojujú celkom nenápadne pod vplyvom prostredia alebo ich prevezmú od nejakej ,,autority“. Sú fixovaným, dopredu sformovaným postojom, obvykle negatívnym a sú zamerané na určitú spoločenskú skupinu.

Hneď, ako je ľuďom niečo cudzie, otvára sa možnosť pre vznik postoja, ktorého jadrom je nedôvera k odlišnostiam, odchýlkam, a ktorý sa označuje ako xenofóbia.

Xenofóbia: z grec. xénos – bázeň, úzkosť

strach z cudzieho

premieňa sa na rasizmus 

Rasizmus predpokladá fyzickú a duševnú nerovnosť ľudských plemien a rozhodujúci vplyv rasových odlišností na históriu a kultúru ľudstva. Pracuje s predstavou, že ľudstvo je rozdelené na vyššie a nižšie, menejcenné rasy.

Bieli  majú taký zvyk, že rasizmus prisudzujú iba vlastnej rase a zo strany iných rás voči bielym neexistuje. Pritom žiaden černoch,  aziat, alebo róm nikdy neobviní príslušníka vlastnej rasy z rasizmu. To dokáže iba beloch.

Diskriminovať človeka na základe inej rasy je rasizmus a takéto správanie by nemala moderná spoločnosť akceptovať.